Leievilkår

Standard utleievilkår

Følgende vilkår gjelder for alle objekter som leies fra Bø Lift og Maskinutleie (heretter kalt utleier) dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

  1. Leietid og leieberegning Tilbud er gyldig til påført dato men forutsetter at varen er på lager. Leietiden regnes fra det tidspunkt utstyret er bestilt og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra den dagen det utleide utstyret sendes eller leveres ut fra utleier. Dersom leieobjektet ikke er hentet innen 5 dager etter det er stilt til disposisjon kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietager. Utleier har rett til leiebeløp inntil avtalen heves. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og utstyret er tilbakelevert. Leien er basert på ettskiftbruk av utstyret dvs. 8,0 timer per døgn. Ved to skifts-ordning beregnes et tillegg 50% og ytterligere 50% for tre skift.
  2. Betalingsvilkår Leie faktureres iht. den til enhver tid gjeldende prisliste eller til inngått avtale med tillegg til forsikringspremie og gjeldende mva/andre offentlige leie- eller omsetningsavgifter. Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned av gangen. Faktura forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes lovens forsinkelsesrente. Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. PRIVATKUNDER betaler kontant på forskudd. For driftsavbrudd som utleier er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden. Eventuell montering, demontering og obligatorisk montasjekontroll dekkes av leietaker utover den avtalte leie.
  3. Utlevering og tilbakelevering Ved utlevering skal utstyret være i driftsklar stand og tilfredsstille de til en hver tid gjeldende sikkerhetskrav. Dersom utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks varsle utleier, som kan foreta omlevering eller utbedre utstyret. Etter utløpet av 2 virkedager/arbeidsdager, og der utleier ikke har mottatt noen reklamasjon på utstyret, anses utstyret å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren skal sørge for at utstyret returneres til utleier innen kl. 08.00 i full driftsklar og rengjort stand og fritt for skader med unntak av normal slitasje og elde. Det blir belastet en ny dagleie for utstyr levert etter kl 08.00. Leiedøgn regnes fra kl.07.00 leiedagen til kl.08.00 påfølgende dag, uavhengig av hentetid. Leieobjekt skal ved tilbakelevering være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell. Eventuelle mangler, nødvendig rengjøring, tømming av toalett, støvsugere, vask av lift og brakker o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse skal dekkes av leietaker. Leietid vil i slike tilfeller beregnes frem til leieobjekt er ferdig utbedret. Utleier er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold. Ikke tilbakelevert leieobjekt kan kreves erstattet med nyanskaffelsesverdi.
  4. Bruk, behandling og tilsyn av leiet utstyr Leietakeren er ansvarlig for bruken av utstyret og at bruker/fører har nødvendig kompetanse ihht. gjeldende regelverk og kan bruke utstyret på riktig måte. Leietaker plikter å følge instruksjonen vedr. utstyrets bruk slik at han unngår å utsette seg selv eller andre for fare eller skade. Leietakeren er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punktering, utskifting av deler og forbruksmateriell så som drivstoff, smøremidler og annet som skal brukes og byttes ut under drift. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Leietaker har ikke rett til å låne ut eller framleie utstyret, frakte eller bruke det utenfor Norge. Utleier har til en hver tid rett til å inspisere utstyret og skal holdes informert om lokasjon.Når leiet utstyr ikke er i bruk og under tilsyn skal utstyr med egen fremdriftsmotor være låst med tenningslås og eventuell førerkabin låst. Alt annet utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med godkjent kjetting og hengelås. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2 krav). Utstyr med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for innlevering av politianmeldelse innen 48timer samt sende skademelding og evt.politiets saksnummer til utleier innen samme frist.
  5. Risiko og ansvar Leietaker bærer det fulle ansvaret for skader på utstyret fra det øyeblikket leieobjektet utleveres, og ansvaret er ikke begrenset av eventuelle mangler som utleier kan være ansvarlig for. Leietaker svarer også for skader på utstyret som skyldes feil bruk, feilaktig vedlikehold, forurenset drivstoff eller smøremidler uavhengig av skyld, feil driftsspenning og liknende. Utleier påtar seg ikke ansvar for at utstyret tilfredstiller leietakers behov. Utleier har ikke ansvar for kostnader i noen form, som påløper i forbindelse med driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap eller følgeskader, uavhengig av om slike tap/skader kan tilskrives det innleide utstyr eller forsinket utlevering, med mindre utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Ut over det ansvar som tilfaller utleier etter bilansvarsloven, har leietaker ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt. Ved enhver skade skal utleier straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak. Større reparasjoner skal ikke igangsettes uten skriftlig samtykke fra utleier.
  6. Forsikring Leieobjekt er under leietiden forsikret (i Norge) mot innbruddstyveri, skade ved innbrudd og skade av ytre årsaker. For leieobjekt med egen fremdriftsmotor dekker forsikringen skade som skyldes brann, elektrisk fenomen og annen plutselig og uforutsett ytre begivenhet. LEIETAKERS EGEN FORSIKRING; leietaker må selv sørge for forsikring av det ansvar leietaker kan komme i etter utleievilkårenes pkt. 5 Skader som ikke dekkes av sikringsordningen: Skader forårsaket som følge av forsett eller uaktsomhet av leietaker og / eller leietakers ansatte og / eller av en tredjepart engasjert av leietaker. Skade forårsaket av forsømmelse, feilhåndtering etc. Skade forårsaket av flom. Skade i form av eller som følge av graffiti og innbrudd. Skade på letthus, brakker, boligmoduler, toaletter og containere i form av eller som følge av hærverk eller sterk vind. Kostnader for berging, avhending og eventuell leveranse av nytt utstyr samt flytting av utstyr. Enhver skade på stillasnetting og presenninger. Enhver skade som følge av malearbeid, sandblåsing, betongsprøyting eller muring. Enhver skade når utstyr befinner seg på en lekter/flytende fartøy. Transportskade dersom transport besørges av leietaker. Rustskader. Skader forårsaket av at utstyr er benyttet i nærhet av sjøvann.Premie for forsikring belastes leietaker med 5% av gjeldende prisliste. For skader som dekkes av sikringsordningen er egenandelen kr. 10.000,-. Dersom innkjøpspris er under kr. 10.000,- skadedagen, settes egenandel til erstatningspris.
  7. Force majeure Utleiers plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet force majeure-omstendigheter. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller utgift for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Dette gjelder uavhengig av om hindringen rammer utleier selv eller en underleverandør som utleier bruker til å oppfylle leieavtalen med. Som force majeure regnes blant annet trafikkvanskeligheter, arbeidskonflikt mm. Utleier er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av en Force Majeure hendelse.
  8. Oppsigelse og heving Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdagers skriftlig varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden. Dersom utstyret ikke behandles tilfredsstillende, fakturaene ikke betales ved forfall, leietakeren går konkurs eller hvis avtalen misligholdes vesentlig, kan utleier heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente utstyret på leietakerens bekostning. I tillegg kan utleier i slike tilfeller kreve erstatning for ethvert tap utleier får som følge av hevingen. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte når dette etter en samlet vurdering kan ansees å innebære et vesentlig mislighold av leieavtalen.
  9. Tvangsfullbyrdelse Dersom leiebetaling og andre omkostninger ikke blir betalt ved forfall, vedtar leietakeren at tvangsutlevering uten søksmål kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Likeledes vedtar leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.
  10. Tvister Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietakeren kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlingene frem til enighet mellom partene, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang med verneting i den kommune hvor utleier til enhver tid har sitt hovedkontor, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

 

                                           _ _ _ _ _ _ _ _                        01.03.2016